คุณลักษณะภาวะผู้นำ

การพัฒนาตนเอง ของผู้นํา การพัฒนาตนเอง ของผู้นํา – การพัฒนาภาวะผู้นำเปรียบเสมือนการเริ่มต้นสร้างเมล็ดพันธุ์ดี ที่พร้อมที่จะ เติบโตอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีเทคนิคสำคัญเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะภาวะผู้นำ 1.คุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมให้ดำเนินไปตามวิถีทางที่ต้องการ ซึ่ง ถ้าผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วจะมีส่วนช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก และผู้นำควรมีองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพดังนี้ ความมั่นใจในตนเอง ความอดทนอดกลั้น วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความดีงาม และต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 2.คุณลักษณะด้านการจูงใจ การจูงใจเป็นพลังที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล ในอันที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยการค้นหารูปแบบ การชี้นำ การกระตุ้น และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 3.คุณลักษณะทางด้านทักษะ และประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับงานถ้ามีทักษะเหล่านี้แล้วก็สามารถดำเนินการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ยากนัก ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ผู้นำแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นผู้นำที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในทุกกระบวนการดำเนินงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คำนึงถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้ตาม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม…

วิธีการพัฒนาตนเอง ขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาตนเอง ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาตนเอง ขั้นพื้นฐาน – การทำงานในความคิดของใครหลายคน ก็คือ การทำให้ผลงานออกมาดีที่สุด หรือ ทำในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และที่หลายคนเข้าใจว่า นี่คือความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไป นั่นก็คือ การพัฒาตนเองอยู่เสมอ แนวคิดการพัฒนาตนเองที่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไร มาดูรายละเอียดพร้อม ๆ กันเลยค่ะ 1.ไม่หยุดยั้งการพัฒนา ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงาน คุณจะต้องเป็นผู้สำรวจและประเมินความสามารถตนเองอย่างสม่ำเสมอ หาข้อบกพร่อง ปรับปรุงให้ดีขึ้น อย่างเช่น ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน คุณต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ตนเองเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการทำงานใหม่ ที่เหมาะกับคุณ เพื่อให้การทำงานมีความง่ายสำหรับคุณ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นได้ 2.คิดบวก มองโลกในแง่ดีเสมอ ความคิดทางบวก เป็นส่วนช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น…

การพัฒนาศักยภาพของครู สำคัญต่อประเทศ

การพัฒนาตนเอง ของครู ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน เพื่อให้ศิษย์เกิด การเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีความรู้สึกนึกคิดใหม่ หรือดีขึ้น มากขึ้น เหมาะสมขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการทำงาน และสังคมก็ให้การยกย่องความสำคัญของครู การพัฒนาตนเอง ของครู – ครูมืออาชีพ คือครูที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู คือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี มีวิญญาณของความเป็นครู และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ สำหรับแนวทางของครูที่จะก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพนั้น จะต้องฝึกฝน พัฒนาตนเองดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสม ต้องศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ดีจะต้องรู้จักผู้เรียน…

การพัฒนาตนเองในเรื่องการแต่งกาย

การพัฒนาตนเอง การแต่งกาย การพัฒนาตนเอง การแต่งกาย เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ในยุคก่อนมนุษย์ต้องการเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อความอบอุ่น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแต่งกายเป็นการบ่งบอกสถานภาพทางสังคม บางอาชีพมีการกำหนดลักษณะการแต่งกาย หรือเรียกว่าเครื่องแบบ บุคลิกภาพในทางสังคม หมายถึง ภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในด้านการแต่งกาย ท่วงทีกริยา การแสดงออก ที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ผู้ที่ปรากฏกายอย่างดี ทั้งด้านการแต่งกายและมารยาทสังคมอันดี จะเป็นที่ประทับใจใคร่คบหาษมาคมนิยมชมชื่น บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การฝึกท่วงทีกริยาที่ดูดี แต่งกาย ให้เหมาะสมกับกาละเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดี การแต่งกาย การแต่งกายบ่งบอกความพิถีพิถันและเอาใจใส่ตัวเอง ช่วยทำให้คนคนหนึ่งดูดีหรือดูแย่ได้ ทุกครั้งที่เลือกเครื่องแต่งกายหรือ กำลังจะแต่งกาย ให้ต้องคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายให้พอดี อย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด การแต่งกายเราควรนึกถึงเรื่องต่างๆดังนี้      …

การพัฒนาตนเองและการทํางานเป็นทีม

การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม “การทำงานเป็นทีม” คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานเข้าขากัน ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อมๆ กันทั้งทีม โดยลักษณะและแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ เข้าใจการทำงานของตนเอง และคนอื่น จุดเริ่มต้นแรกของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก ก็พร้อมจะเข้าใจ สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน…

การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ อาชีพ  (Career)  หมายถึง สิ่งที่บุคลากรทำเพื่อการดำรงชีวิต  โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะให้ความหมายของคำว่าอาชีพ คือ “ลำดับของตำแหน่งซึ่งบุคคลดำรงอยู่ภายในช่วงชีวิตของเขา”  (De Cenzo & Robbins, 1994) ดังนั้น บุคลากรทุกคนที่ทำงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาชีพทั้งสิ้น การพัฒนาอาชีพ (Career development)  จึงหมายถึง กระบวนการซึ่งองค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง  (De Cenzo & Robbins, 1994) ซึ่งอาจจะได้แก่การประเมินศักยภาพของบุคคล กำหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม  วางแผน…

5 ขั้นตอน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

การพัฒนาตนเอง การเรียน มนุษย์เราต้องเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายขั้นตอนในการหาวิธีเรียนรู้เพื่อช่วยให้เราค้นพบและใช้เทคนิคในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นจนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ วิธีที่จะแนะนำนี้สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มความรู้ รวมทั้งจะแนะนำวิธีการช่วยเพิ่มพลังสมองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราสามารถช่วยให้สมองจดจำข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง การใช้เทคนิคเรียนรู้เพื่อจะได้รู้วิธีการเรียนอันเหมาะสมสามารถช่วยให้เรารู้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพของตนเอง การพัฒนาตนเอง เรียนรู้อยู่เสมอ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการงาน ต่างเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่เป็นคนหยุดนิ่ง แต่จะเป็นคนที่ติดตาม ใส่ใจ และคอยศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ข่าวสารต่างๆ และพยายามนำเอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้ในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็เปรียบเสมือนคนที่กำลังล้าหลัง และเดินถอยหลังไปเรื่อยๆ การพัฒนาตนเอง การเรียน มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน คนที่ประสบความสำเร็จ จะมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน และเห็นภาพตัวเองว่าประสบความสำเร็จอย่างไร แบบใด นอกจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อทำให้ตนเองไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้ คนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ มักจะกำหนดเป้าหมายแบบลอยๆ บางคนอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จริง แต่คนเหล่านี้ ไม่เคยมีการลงมือทำอะไรที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เลย…

ฝึกการอ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ การพัฒนาตนเอง คือ แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตน หรือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ซึ่งมีนิยามความหมายที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนี้ ความหมายที่ 1 การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ ความหมายที่ 2 การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตน การอ่าน คือ การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ ความคิดจสกเรื่องราวที่อ่านไปใช้ประโยชน์ได้ การอ่านไม่ใช่แค่ความสามารถในการถอดความหมายของตัวอักษรและการอ่านเนื้อหาได้อย่างคล่องแคล่วในระดับหนึ่งเท่านั้น เป้าหมายของการอ่านคือความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน การสอนการอ่านจึงต้องปลูกฝังทักษะอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิวเผินหรือเข้าใจตามตัวอักษรเท่านั้น หลายๆคนประสบปัญหาด้านการอ่าน การอ่านนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำได้ยากสำหรับบางคนและต้องใช้เวลา การอ่านเป็นกระบวนการที่สมองรับภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าหนังสือสักหน้าหนึ่งและจดจำแบบแผนของอักษรและเข้าใจความหมายของมัน…