การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ

อาชีพ  (Career)  หมายถึง สิ่งที่บุคลากรทำเพื่อการดำรงชีวิต  โดยใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะให้ความหมายของคำว่าอาชีพ คือ “ลำดับของตำแหน่งซึ่งบุคคลดำรงอยู่ภายในช่วงชีวิตของเขา”  (De Cenzo & Robbins, 1994) ดังนั้น บุคลากรทุกคนที่ทำงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอาชีพทั้งสิ้น

การพัฒนาอาชีพ (Career development)  จึงหมายถึง กระบวนการซึ่งองค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง  (De Cenzo & Robbins, 1994) ซึ่งอาจจะได้แก่การประเมินศักยภาพของบุคคล กำหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม  วางแผน และฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีกรพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน

การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

การพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของตนเอง

คุณสมบัติของบุคคลในการพัฒนาตนเอง

 1. มีความกระตือรือร้น เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ถ้ามีข่าวสารใหม่ๆ ต้องรู้ ต้องทำความเข้าใจ ต้องวิเคราะ ต้องวิเคราะข่าวสารนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 3. ต้องพัฒนาทางร่างกาย  
 4. เห็นส่วนดีของบุคคลอื่นมากกว่าข้อบกพร่อง
 5. ต้องพัฒนาทางสังคม
 6. ต้องพัมนาทางเชาวน์ปัญญา

วิถีการพัฒนาตนเอง

 1. การฝึกตนเอง หมายถึง การฝึกตนเองให้กระทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้พัฒนาตนเอง ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง
 2. ฝึกสำรวจตนเอง หมายถึง การรับรู้สภาพการดำรงชีวิต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าอยู่ในสภาวะที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่ เช่น มีความลำบากกาย ลำบากใจ มีความสับสนวุ่นวายใจ หรือภาวะเครียด หรือความจำเป็นด้านใดบ้าง การพิจารณาสภาพปัญหา หรือความต้องการของตน มีประโยชน์ต่อการกำหนดลักษณะปัญหา หรือพฤติกรรมเป้าหมายในการพัฒนาตนต่อไป การรับรู้สภาวะแห่งตนในด้านต่างๆ จำเป็นต้องมีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งได้จากการประเมินตนเองด้านต่างๆ
 3. การแสวงหาความรู้ หมายถึง ความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงพยายามเสาะแสวงหาความรู้ความจริงต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพบเห็นสิ่งใดหรือเกิดความสงสัยขึ้นมาก็พยายามศึกษาหาความรู้ความจริงในสิ่งนั้น วิธีหาความรู้ความจริงมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน อาจแบ่งตามยุคสมัย

การพัฒนางานอาชีพเพื่อตนเอง

การพัฒนาตนเอง การพัฒนางานอาชีพ เป็นการพัฒนาตนเองอย่างถูกวิธี และต่อเนื่อง ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ การที่ผู้คนกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของตนเองไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรอย่างไร และหาแนวทางในการแก้ไขด้วยตัวเอง พร้อมทั้งให้รางวัลแก่ตนเองเมื่อแก้ไขพัฒนาตนเองบรรลุเป้าหมายแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นแก่ตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอ และเริ่มรู้ถึงคุณค่าของการปรับเปลี่ยนตนเอง ทำให้เกิดความราบรื่นและทำงานอย่างมีความสุข 

สำหรับผู้มีอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้ทันโลก ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยบทบาทแล้วนักคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนผู้เชื่อมโยงสังคมให้ก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคต ด้วยความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นนักคอมพิวเตอร์จะต้องมีหลักในการพัฒนาตนตนเอง

 

ประโยชน์ของการพัฒนางานอาชีพ มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้

 1.  เพื่อช่วยให้พนักงานและองค์การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ร่วมกัน วัตถุประสงค์ของการมีการจัดพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพก็คือ  เพื่อที่จะให้มีการจัดและกำหนดแผนการเติบโตของพนักงานแต่ละคน ที่จะมีโอกาสสำเร็จผลในการทำงานตามเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การได้สำเร็จ  วิธีหนึ่งที่องค์การจะช่วยให้มีความมั่นใจในเป้าหมายของความก้าวหน้าแต่ละคนนี้ก็คือ การให้ข้อสัญญาว่า ถ้าหากพนักงานผู้นั้นสามารถทำงานได้สำเร็จผลตามที่องค์การกำหนดไว้แล้ว  บุคคลผู้นั้นก็จะมีโอกาสสำเร็จผลในอันที่จะก้าวหน้าในส่วนตัวของตัวเขาเองด้วย
 2. เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือป้องกันมิให้มีการหวงคนเอาไว้ จากที่ได้พบโดยทั่วไปจะเป็นว่า  เมื่อหัวหน้างานได้สร้างทีมงานของตัวเองขึ้นมาแล้ว เมื่อสร้างสำเร็จเมื่อใดก็มักจะไม่ยอมที่จะให้คนของตัวออกไปอยู่กับจุดอื่น  ทั้งนี้ก็เพราะว่า การมีคนเก่าที่เป็นงานอยู่กับตนนั้น ย่อมเป็นการสะดวกกว่า แต่กลับเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค ทำให้คนที่ถูกดึงเอาไว้นั้น พลาดโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือพัฒนาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในจุดอื่นต่อไป
 3. ช่วยลดความล้าสมัยของพนักงานแต่ละคน เมื่อพนักงานทำงานไปนาน ๆ ในจุดใดจุดหนึ่ง  โดยไม่มีการโยกย้ายนั้น มักจะทำให้คนนั้นล้าสมัยกลายเป็นคนแคบ ขาดทัศนคติที่กว้างหรือขาดประสบการณ์ในหน้าที่งานอื่น ๆ หลาย ๆ ด้าน สาเหตุส่วนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นจากการขาดการฝึกอบรมก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
 4. ช่วยลดอัตราการลาออกและต้นทุนด้านบุคคล จากการศึกษาของผู้ชำนาญการด้านการบริหารงานบุคคล  ได้พบว่าถ้าหากองค์การได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และได้ช่วยพนักงานของตัวในการวางแผ่นเกี่ยวกับอาชีพแล้ว  ผลประโยชน์ที่พลอยได้ที่สำคัญก็คือ ได้มีส่วนในการช่วยลดการลาออกของพนักงาน 
                                                                                                                                                                                                                      การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ  การเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งหากมีการเตรียมการที่ดีย่อมส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพ มีวิธีการดังนี้

  1.การเตรียมตัวขณะกำลังศึกษา

  1. การเตรียมตัวด้านความรู้วิชาการ เป็นการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพปการปฏิบัติตนรวมถึงทฤษฎีในงานอาชีพ

  2. การเตรียมตัวประสบการณ์ชีวิต การที่จะได้รับประสบการณ์จะต้องทำกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล ร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมต่างๆตามที่ตนเองสนใจ และเพื่อให้บรรลุถึงวิชาชีพที่เป็นเป้าหมาย ควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพที่ตัวเองสนใจ

  3. การฝึกฝนความสามารถพิเศษ เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น สามารถขับรถยนต์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และความสามารถเหล่านี้ก็สามารถนำใช้ในงานอาชีพได้อีกด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวเองอีกช่องทางหนึ่ง

การพัฒนางานอาชีพกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักความพอดี ประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก และไม่เบียดเบียนผู้อื่น

1.เกษตรกรรม เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งใช้บำรุงและปรับปรุงชีวิตมนุษย์ เกษตรกรรมเป็นพัฒนาการสำคัญในความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่อยู่กับที่ ซึ่งการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์สปีชีส์ที่ถูกทำให้เชื่องทำให้มีอาหารส่วนเกินซึ่งช่วยพัฒนาการของอารยธรรม การศึกษาเกษตรกรรม

2.อาชีพอุตสาหกรรม เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ  นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่า โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *