คุณลักษณะภาวะผู้นำ

การพัฒนาตนเอง ของผู้นํา

การพัฒนาตนเอง ของผู้นํา – การพัฒนาภาวะผู้นำเปรียบเสมือนการเริ่มต้นสร้างเมล็ดพันธุ์ดี ที่พร้อมที่จะ เติบโตอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีเทคนิคสำคัญเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะภาวะผู้นำ

1.คุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมให้ดำเนินไปตามวิถีทางที่ต้องการ ซึ่ง ถ้าผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วจะมีส่วนช่วยให้งานประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก และผู้นำควรมีองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพดังนี้ ความมั่นใจในตนเอง ความอดทนอดกลั้น วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความดีงาม และต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

2.คุณลักษณะด้านการจูงใจ การจูงใจเป็นพลังที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละบุคคล ในอันที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยการค้นหารูปแบบ การชี้นำ การกระตุ้น และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

3.คุณลักษณะทางด้านทักษะ และประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับงานถ้ามีทักษะเหล่านี้แล้วก็สามารถดำเนินการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ยากนัก

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ

ผู้นำแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นผู้นำที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในทุกกระบวนการดำเนินงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา คำนึงถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้ตาม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม

องค์ประกอบ การพัฒนาผู้นำมีหลายส่วน

  1. กำหนดรูปแบบของผู้นำที่เราต้องการ
  2. สภาพแวดล้อมการพัฒนา ภาวะผู้นำ
  3. การฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
  4. รู้วิธีการขจัดปัญหา และอุปสรรค
  5. พัฒนาภาวะ ผู้นำ และยกระดับอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  6. พัฒนาวิธีการแรงจูงใจในการสร้างภาวะผู้นำ 
  7. วางเป้าหมายให้ชัดเจน

ศักยภาพ ภาวะ ผู้นำ ไม่ได้สามารถทำได้ภายในชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัยการพัฒนา ฝึกฝน ปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่เราศึกษาภาวะการเป็นผู้นำ เราควรจะต้องสังเกตดู จดจำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ให้เป็นในการฝึกฝนเรียนรู้การเป็นอยู่ ภาวะผู้นำ หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆ

นอกจากการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเชิงผู้นำแล้ว สิ่งสำคัญจะต้องสามารถนำศักยภาพที่มีตัวเองไปพัฒนาผู้อื่น เช่น ลูกน้อง ทีมงาน ให้มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารพนักงานในระดับต่างๆ การจัดการปัญหาให้ผ่านไปด้วยความราบรื่น รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้นำสายพันธุ์ใหม่และการตามเทรนด์ของโลกให้ทัน เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า การมีภาวะผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยองค์หลายอย่าง เช่น รูปแบบการเป็นผู้นำ สภาพแวดล้อม การฝึกฝน การแก้ปัญหาและการยกระดับความเป็นผู้นำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ศักยภาพภาวะผู้นำ ไม่สามารถทำได้หรือเรียนรู้ในวันเดียว แต่ต้องอาศัย การพัฒนา ฝึกฝน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตั้งเป้าหมาย ความอดทนและอดกลั้น จะเป็นจุดเรียนรู้ เริ่มต้น ของการพัฒนา ภาวะผู้นำ

ความสำเร็จคือความภูมิใจมิใช่วัตถุสิ่งของที่ได้มา ภาวะผู้นำไม่สามารถซื้อหรือหยิบยืม จากใครได้ แต่ภาวะผู้นำต้องเกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาตน อย่างต่อเนื่อง

ผู้นำที่ดี คือทำให้คนรุ่นหลัง อยู่รอด และ สามารถ ควบคุม คนไม่ดี ให้อยู่ใต้อำนาจ และเชื่อฟังให้ได้ ผู้นำ ไม่ใช้ พระเจ้า ที่จะคอย ชี้แนะและทำถูกเสมอไป สมอง เพียง สมองเดียว ก็สู้สมองจากคนหลายๆ คนไม่ได้

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *